ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.นางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาตำบลกำแพงแสน

alt

อ่านเพิ่มเติม...

วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน

alt
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕นายกสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสนนางปาลีรัญญ์ พรสิริพินิศ รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม ในการปรับปรุงบริการสาธารณะ

คลิกลิงค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewformหรือแสกน QR Code

alt

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ