คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

 

เทศบาลตำบลกำแพงแสน


อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ.pdf[ ]145 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]140 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่.pdf[ ]137 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ห.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ห.pdf[ ]135 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น.pdf[ ]148 Kb
Download this file (การขอนำมาตรที่ถูกงดการจ่ายน้ำไปติดตั้งใ.pdf)การขอนำมาตรที่ถูกงดการจ่ายน้ำไปติดตั้งใ.pdf[ ]176 Kb
Download this file (การขอยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอเงินประกั.pdf)การขอยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอเงินประกั.pdf[ ]185 Kb
Download this file (การขอย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรน้ำประปา (บ้าน.pdf)การขอย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรน้ำประปา (บ้าน.pdf[ ]187 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  .pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ .pdf[ ]133 Kb
Download this file (การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20_2F1.pdf)การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20_2F1.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล (เทศบัญญัติ).pdf)การขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล (เทศบัญญัติ).pdf[ ]114 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]173 Kb
Download this file (การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเ.pdf)การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเ.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf)การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf[ ]155 Kb
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]131 Kb
Download this file (การขออนุญาตแก้ไขข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา p.pdf)การขออนุญาตแก้ไขข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา p.pdf[ ]186 Kb
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]139 Kb
Download this file (การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่.pdf)การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่.pdf[ ]134 Kb
Download this file (การขอเลขที่บ้าน .pdf)การขอเลขที่บ้าน .pdf[ ]118 Kb
Download this file (การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf)การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื.pdf[ ]142 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]139 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf[ ]135 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส.pdf[ ]132 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.pdf[ ]147 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบ.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบ.pdf[ ]144 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดท.pdf[ ]140 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) .pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) .pdf[ ]137 Kb
Download this file (การจำหน่ายชื่อสกุล.pdf)การจำหน่ายชื่อสกุล.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบี.pdf)การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบี.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน.pdf)การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf)การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎ.pdf)การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎ.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎ.pdf)การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎ.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อม.pdf)การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อม.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การรับชำระค่าน้ำประปา p.pdf)การรับชำระค่าน้ำประปา p.pdf[ ]181 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf)การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf[ ]122 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]130 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]128 Kb
Download this file (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึ.pdf)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึ.pdf[ ]126 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการ.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการ.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคต.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคต.pdf[ ]121 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf[ ]122 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็.pdf[ ]116 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตายเกินกำหนด .pdf)การรับแจ้งการตายเกินกำหนด .pdf[ ]123 Kb
Download this file (การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบี.pdf)การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบี.pdf[ ]122 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf)การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจา.pdf)การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจา.pdf[ ]120 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเ.pdf)การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเ.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายปลายทาง .pdf)การรับแจ้งการย้ายปลายทาง .pdf[ ]119 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออก .pdf)การรับแจ้งการย้ายออก .pdf[ ]120 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง .pdf)การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง .pdf[ ]123 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำน.pdf)การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำน.pdf[ ]119 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้า.pdf)การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้า.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายเข้า .pdf)การรับแจ้งการย้ายเข้า .pdf[ ]119 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบีย.pdf)การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบีย.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดน.pdf)การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดน.pdf[ ]123 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็.pdf)การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็.pdf[ ]122 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด ห.pdf)การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด ห.pdf[ ]124 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด .pdf)การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด .pdf[ ]122 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื.pdf)การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื.pdf[ ]124 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf)การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ.pdf[ ]131 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช.pdf[ ]131 Kb
Download this file (การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการ.pdf)การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการ.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไป.pdf)การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไป.pdf[ ]117 Kb
Download this file (การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร .pdf)การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร .pdf[ ]119 Kb
Download this file (การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กร.pdf)การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กร.pdf[ ]124 Kb
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]170 Kb
Download this file (การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน .pdf)การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน .pdf[ ]116 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน.pdf)การแจ้งขุดดิน.pdf[ ]132 Kb
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]174 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน.pdf)การแจ้งถมดิน.pdf[ ]132 Kb
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]152 Kb
Download this file (การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf)การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf[ ]114 Kb
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]151 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058