โครงสร้างพื้นฐาน ทต.กำแพงแสน

การคมนาคม การจราจร
     ถนนสะพาน มีถนนมาลัยแมน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 เป็นถนนสายหลัก และมีถนน แยกเป็นสายรอง 2 สาย คือ
       ถนนพลดำริห์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ตะวันออก)
       ถนนกำแพงแสน – พนมทวน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ตะวันออก)
     ถนนเขตเทศบาล เป็นถนนซอย และถนนเชื่อมต่อชุมชน แบ่งออกเป็น
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน  32  สาย
       ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  จำนวน  14  สาย
     มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าสาร – บางปลา บนถนนมาลัยแมน จำนวน 1 แห่ง (สะพานคู่) และสะพานข้ามคลองท่าสาร – บางปลา ชุมชนวงแหวนอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสะพานลอยคนข้าม บนถนนมาลัยแมนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ในการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาลมีระบบสัญญาณไฟจราจรแยกสำคัญๆ 2 แห่ง สำหรับพื้นที่จอดรถในเขตเทศบาลไม่มีพื้นที่บริการเป็นเอกเทศได้กำหนดให้จอดรถได้ตามไหล่ทาง ริมทางเท้า บริเวณตลาด และชุมชนต่าง ๆ

การประปา
     ครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีน้ำประปาใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยใช้ บริการจากกิจการประปาของเทศบาลตำบลกำแพงแสน เป็นระบบน้ำประปาผิวดิน อาศัยแหล่งน้ำดิบจากคลอง ท่าสาร – บางปลา สามารถผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณการใช้น้ำประปาประมาณ 2,357 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ไฟฟ้าแสงสว่าง
       ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด
       ไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนในเขตชุมชน สามารถครอบคลุมถนนสายต่าง ๆ ในเขตชุมชนมากกว่า 20 สาย

การสื่อสาร
       ในเขตเทศบาลมีบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคลมากกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีโทรศัพท์สาธารณะบริการประมาณ 21 เลขหมาย กระจายอยู่ในเขตชุมชน
       มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอกำแพงแสนตั้งอยู่ 1 แห่ง บริการตู้รับส่งจดหมายในเขตชุมชนอย่างทั่วถึง
       - เทศบาลจัดระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูล สามารถบริการครอบคลุมได้ ร้อยละ 90 ของพื้นที่
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058