ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3
2 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 2
4 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 32
6 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 32
7 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 25
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 57
9 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 18
10 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 9
11 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 12
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 48
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 37
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 73
15 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 30
16 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 46
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 26
18 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 52
19 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่ารักษาความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 17
20 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 20
21 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 50
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 26
23 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
24 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 34
25 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 22
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 38
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 38
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 82
29 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 78
30 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 91

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058